Bánh phồng tôm Sa Giang đặc biet hộp 200g (특제 새우칩)
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Bánh phồng tôm Sa Giang đặc biet hộp 200g (특제 새우칩)

사용 가능: 재고
위시리스트
$2.50
Image

Sản phẩm bánh phồng tôm Sa Giang của Công ty đã nổi tiếng tại Viet Nam từ những năm 1960.
Từ các loại tôm nùớc ngọt, nùớc mặn nhù tôm tích, tôm sắt, tôm bạc, tôm ngheh, tôm sú… 나는 Sa Giang에서 가장 큰 돈을 벌기 위해 노력하고 있습니다.
Hiên nay, ngoài sản phẩm bánh phồng tôm truyền thống, Sa Giang đã phát triển thêm nhiều loại sản phẩm mới nhù: bánh phồng cua, bánh phồng cá, bánh phồng mực, bánh phồng chay … để đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách 걸다.

쩝쩝쩝 : 200g
Thành phần : Tinh bột khoai mì, tôm và các gia vị…

Sa Giang 새우칩은 1960년대부터 베트남에서 잘 알려져 왔습니다.
사마귀새우, 작살새우, 흰새우, 짧은뿔새우, 대하새우 등 민물과 바다의 새우를 숙련된 작업자의 손길을 거쳐 가공하여 사장새우칩 특유의 맛을 선사합니다.
현재 Sa Giang은 전통적인 새우칩 외에도 게 크래커, 생선 크래커, 오징어 크래커, 야채 크래커 등 다양한 신제품을 개발하여 소비자의 다양한 취향을 충족시켰습니다.

무게 : 200g
원재료명 : 타피오카 전분, 새우, 조미료

------------------------------

방향

1.기름에 담그기: 칩을 170~190°C의 식용유에 담그세요. 칩이 연한 노란색으로 변하고 부풀어 오르면 빨리 꺼냅니다. pic_product_detail01

2. 비바 오븐에 굽기: 비바 오븐을 마이크로 파워(600~1000w 용량) 속도로 40~60초 사용 pic_product_detail02

3.국물 끓이기: 칩 100g을 3~5분간 끓인다. 400ml의 뜨거운 수프를 준비하고 칩, 샬롯, 콩나물, 응유(또는 돼지고기, 쇠고기, 닭고기) 및 좋아하는 향신료와 함께 그릇에 채웁니다. pic_product_detail03

Sản phẩm bánh phồng tôm Sa Giang của Công ty đã nổi tiếng tại Viet Nam từ những năm 1960.
Từ các loại tôm nùớc ngọt, nùớc mặn nhù tôm tích, tôm sắt, tôm bạc, tôm ngheh, tôm sú… 나는 Sa Giang에서 가장 큰 돈을 벌기 위해 노력하고 있습니다.
Hiên nay, ngoài sản phẩm bánh phồng tôm truyền thống, Sa Giang đã phát triển thêm nhiều loại sản phẩm mới nhù: bánh phồng cua, bánh phồng cá, bánh phồng mực, bánh phồng chay … để đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách 걸다.

쩝쩝쩝 : 200g
Thành phần : Tinh bột khoai mì, tôm và các gia vị…

Sa Giang 새우칩은 1960년대부터 베트남에서 잘 알려져 왔습니다.
사마귀새우, 작살새우, 흰새우, 짧은뿔새우, 대하새우 등 민물과 바다의 새우를 숙련된 작업자의 손길을 거쳐 가공하여 사장새우칩 특유의 맛을 선사합니다.
현재 Sa Giang은 전통적인 새우칩 외에도 게 크래커, 생선 크래커, 오징어 크래커, 야채 크래커 등 다양한 신제품을 개발하여 소비자의 다양한 취향을 충족시켰습니다.

무게 : 200g
원재료명 : 타피오카 전분, 새우, 조미료

------------------------------

방향

1.기름에 담그기: 칩을 170~190°C의 식용유에 담그세요. 칩이 연한 노란색으로 변하고 부풀어 오르면 빨리 꺼냅니다. pic_product_detail01

2. 비바 오븐에 굽기: 비바 오븐을 마이크로 파워(600~1000w 용량) 속도로 40~60초 사용 pic_product_detail02

3.국물 끓이기: 칩 100g을 3~5분간 끓인다. 400ml의 뜨거운 수프를 준비하고 칩, 샬롯, 콩나물, 응유(또는 돼지고기, 쇠고기, 닭고기) 및 좋아하는 향신료와 함께 그릇에 채웁니다. pic_product_detail03

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)