Nùớc tòng Tam Thái Tử Nhất Ca 625ml - Tam Thai Tu nhat ca 간장 소스
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Nùớc tòng Tam Thái Tử Nhất Ca 625ml - Tam Thai Tu nhat ca 간장 소스

사용 가능: 재고
위시리스트
$3.00
Image

đậu nành, đậu phộng, n억, muối i-ốt, chất điều vị (621, 627, 631), màu tự nhiên (159a), acid thực phẩm (330), chất bảo 꽝 (211)

콩둥

- Thành phần từ muối i-ốt giúp ngăn ngừa bđnh bùớu cổ

- 콩코 3-MCPD

- Nual thong Tam Thái Tử mới đuợc chế biến theo công nghе Chin-su Foods rất thongon vừa miđeng cả nhà

- Daảm bảo giữ gìn sức khỏe cho cả nhà theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế Viet Nam

- Chay mặn đều dùng đuợc

흐엉 댕 쑤 둥

Dùng nùớc thong Tam Thái Tử trong mỗi bữa ăn để đảm bảo bổ sung lùợng I-ốt giúp ngăn ngừa bđenh buớu cổ.

Tam Thái Tử dùng để chấm nguyên chất hay pha thêm ớt, tỏi … dùng ùớp thịt – cá – hải sản, nêm các món xào, nấu các món kho cùng với nhiều món khác.


간장 Nhat Ca Nhat Ca는 100% 천연 콩으로 만들어졌습니다. 3-MCPD를 첨가하지 않아 더욱 맛있고 조화로운 맛으로 건강을 위한 안전한 소스를 만들어 일상 한 끼를 더욱 든든하게 만들어줍니다. Chinsu Tam Thai Tu Nhat Ca Vietnam 도트와 요리 모두에 적합합니다. 짠맛과 비건 모두 사용할 수 있습니다.

순수한 맛

소금, 설탕, 후추와 같은 기본 향신료 외에… 간장은 대부분의 요리에 첨가할 수 있는 유일한 향신료입니다. 맛을 높이고 식욕을 돋우는 데 도움이 되며, 특히 어린이를 위한 요리에 도움이 됩니다. 죽과 마찬가지로 소금이나 액젓을 양념하는 대신 짠맛이 나도록 합니다. 아기가 먹기 힘들지만 건강에는 좋지 않습니다. 간장 몇 방울로 대체하면 안전합니다.

요리의 양념에만 사용되는 것이 아닙니다. 간장은 비린내나 고기 냄새를 없애주기도 하며, 조리 과정에서 향을 내는 간장은 맛을 자극합니다. 요리의 종류에 따라 음식을 너무 많이 가공할 때 음식의 짠맛을 진정시키는 간장의 능력… 각 요리의 순수한 맛에 기여하는 것은 간장의 다양한 특성입니다. 어머니가 각 가족 구성원의 취향을 쉽게 "해칠" 수 있도록 도와줍니다. Chinsu Tam Thi Tu 간장 에 대해 자세히 알아보세요.

위의 모든 장점을 갖춘 올바른 유형의 간장을 선택하십시오. Chinsu Tam Thai Tu Nhat Ca Vietnam을 언급할 필요가 있습니다. 베트남 최고의 간장 브랜드. 많은 베트남 소비자들이 매일의 식사를 사랑하고 믿고 있습니다. 게다가 세계의 많은 다른 나라들도 그것을 좋아합니다. 전통적인 생산 방식과 현대 과학이 결합된 제품입니다. 땀타이투 간장은 단맛, 짠맛, ​​쓴맛, 신맛, 맛있는 다섯 가지 맛이 조합되어 맛있는 맛을 유지합니다. 원산지, 원재료, 제조방법이 모두 자연스러워 순수하고 맛있는 맛을 선사합니다. Tam Thai Tu 간장은 모든 가족의 식탁에 훌륭한 요리 경험을 선사하는 데 없어서는 안 될 향신료입니다.

đậu nành, đậu phộng, n억, muối i-ốt, chất điều vị (621, 627, 631), màu tự nhiên (159a), acid thực phẩm (330), chất bảo 꽝 (211)

콩둥

- Thành phần từ muối i-ốt giúp ngăn ngừa bđnh bùớu cổ

- 콩코 3-MCPD

- Nual thong Tam Thái Tử mới đuợc chế biến theo công nghе Chin-su Foods rất thongon vừa miđeng cả nhà

- Daảm bảo giữ gìn sức khỏe cho cả nhà theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế Viet Nam

- Chay mặn đều dùng đuợc

흐엉 댕 쑤 둥

Dùng nùớc thong Tam Thái Tử trong mỗi bữa ăn để đảm bảo bổ sung lùợng I-ốt giúp ngăn ngừa bđenh buớu cổ.

Tam Thái Tử dùng để chấm nguyên chất hay pha thêm ớt, tỏi … dùng ùớp thịt – cá – hải sản, nêm các món xào, nấu các món kho cùng với nhiều món khác.


간장 Nhat Ca Nhat Ca는 100% 천연 콩으로 만들어졌습니다. 3-MCPD를 첨가하지 않아 더욱 맛있고 조화로운 맛으로 건강을 위한 안전한 소스를 만들어 일상 한 끼를 더욱 든든하게 만들어줍니다. Chinsu Tam Thai Tu Nhat Ca Vietnam 도트와 요리 모두에 적합합니다. 짠맛과 비건 모두 사용할 수 있습니다.

순수한 맛

소금, 설탕, 후추와 같은 기본 향신료 외에… 간장은 대부분의 요리에 첨가할 수 있는 유일한 향신료입니다. 맛을 높이고 식욕을 돋우는 데 도움이 되며, 특히 어린이를 위한 요리에 도움이 됩니다. 죽과 마찬가지로 소금이나 액젓을 양념하는 대신 짠맛이 나도록 합니다. 아기가 먹기 힘들지만 건강에는 좋지 않습니다. 간장 몇 방울로 대체하면 안전합니다.

요리의 양념에만 사용되는 것이 아닙니다. 간장은 비린내나 고기 냄새를 없애주기도 하며, 조리 과정에서 향을 내는 간장은 맛을 자극합니다. 요리의 종류에 따라 음식을 너무 많이 가공할 때 음식의 짠맛을 진정시키는 간장의 능력… 각 요리의 순수한 맛에 기여하는 것은 간장의 다양한 특성입니다. 어머니가 각 가족 구성원의 취향을 쉽게 "해칠" 수 있도록 도와줍니다. Chinsu Tam Thi Tu 간장 에 대해 자세히 알아보세요.

위의 모든 장점을 갖춘 올바른 유형의 간장을 선택하십시오. Chinsu Tam Thai Tu Nhat Ca Vietnam을 언급할 필요가 있습니다. 베트남 최고의 간장 브랜드. 많은 베트남 소비자들이 매일의 식사를 사랑하고 믿고 있습니다. 게다가 세계의 많은 다른 나라들도 그것을 좋아합니다. 전통적인 생산 방식과 현대 과학이 결합된 제품입니다. 땀타이투 간장은 단맛, 짠맛, ​​쓴맛, 신맛, 맛있는 다섯 가지 맛이 조합되어 맛있는 맛을 유지합니다. 원산지, 원재료, 제조방법이 모두 자연스러워 순수하고 맛있는 맛을 선사합니다. Tam Thai Tu 간장은 모든 가족의 식탁에 훌륭한 요리 경험을 선사하는 데 없어서는 안 될 향신료입니다.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)