Nùớc mắm Nam Ngu 3in1 - 500ml(남응우 생선 소스 3in1)
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Nùớc mắm Nam Ngu 3in1 - 500ml(남응우 생선 소스 3in1)

사용 가능: 재고
위시리스트
$4.10
Image

Nuac Mắm Nam Ngù 500ml đùợc sản xuất theo công ngheh hiđen đại của Chin-su với dây chuyền khép kín với thành phần cá caux tòi ngon tạn 당신은 그것을 알고 있습니다.

Chỉ cần một chút nùớc mắm Nam Ngù, bạn có thể pha chế thành nhiều loại nùớc chấm khác nhau hoặc tăng vị mặn mà cho món ăn.

Nuac Mắm Nam Ngù 500ml đùợc sản xuất theo công ngheh hiđen đại của Chin-su với dây chuyền khép kín với thành phần cá caux tòi ngon tạn 당신은 그것을 알고 있습니다.

Chỉ cần một chút nùớc mắm Nam Ngù, bạn có thể pha chế thành nhiều loại nùớc chấm khác nhau hoặc tăng vị mặn mà cho món ăn.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.